Navigovat do servisuOpava, Vojanova 2991/34Telefon+420 553 611 340 E-mailinfo@autobarta.cz Otevírací dobaPo - Pá: 7.00 - 16.30 h So: po dohodě

Poučení o ochraně osobních údajů

Ke stažení ve formátu PDF

1. Obecné prohlášení

1.1. Společnost AUTO BÁRTA s.r.o. se sídlem v Opavě, Resslovo nábřeží 2793/3, IČO:
00535371 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.
C 23 ( dále jen AB ) plní povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, které jí byly
předány za účelem plnění smluvních a zákonných povinností.

1.2. Ochrana osobních údajů vyplývá zejména z Nařízení EU o ochraně osobních údajů č.
2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation).

1.3. AB je správcem osobních údajů v případě, že určuje v souladu s článkem 4 odst. 7 GDPR
účel a prostředky zpracování osobních údajů.

2. Zásady zpracování osobních údajů

2.1. Při zpracování osobních údajů plníme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů
a dodržujeme zejména následující zásady:

 1. osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými
  prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům
  jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje a jejich zpracování odpovídá
  stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
 2. osobní údaje jsou chráněny způsobem, který je odpovídající aktuálním vývoji techniky; je
  zajištěna nejvyšší dostupná možnost bezpečnosti těchto údajů, která zabraňuje jakémukoliv
  neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či
  ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému
  zneužití;
 3. subjekty údajů jsou informováni o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a
  úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech;
 4. CN dodržuje odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň
  zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s
  osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v
  souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

3. Informace o zpracování osobních údajů

3.1. AB zpracovává osobní údaje za účelem:

 1. plnění zákonem stanovených povinností, kdy vystupuje v pozici správce osobních údajů;
 2. plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly předány subjekty údajů;
 3. oprávněných zájmů na tom, abychom mohli klientům nabízet naše další produkty a služby
  v rozsahu dovoleném právními předpisy bez vyžadování předchozího souhlasu subjektu
  údajů.

3.2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

AB zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených cílů. Jsou
zpracovávány zejména následující osobní údaje:

 1. jméno a příjmení;
 2. adresa;
 3. emailová adresa;
 4. telefonní číslo;
 5. údaje o vozidle klienta, řidičský průkaz

3.3. Způsob zpracování osobních údajů:

Způsob, kterým AB zpracovává osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování
v informačním systému AB. Osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci AB a v
potřebném rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je s
touto osobou uzavřena smlouva, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů,
jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje AB.

3.6. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům AB v souvislosti s plněním jejich
pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu,
který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.
Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních
údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se
zákonem. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou
uzavřena písemná smlouva, která upraví zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala
stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými
povinnostmi dodržuje AB.

V souladu s příslušnými právními předpisy je AB oprávněna nebo přímo povinna předávat
Vaše osobní údaje:

 1. příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem
  plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
 2. poskytovatelům platebních služeb, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům
  v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování nebo odhalování;
 3. dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro
  účely vymáhání pohledávek.
 4. subjektům patřícím do skupiny osob majetkově propojených se skupinou AB z důvodu
  outsourcingu služeb;

3.7. Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území České republiky a nejsou předávány do
zahraničí,

3.8. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává skupina AB pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům
jejich zpracování.Doba uchovávání osobních údajů vyplývá z jednotlivých právních předpisů,
na základě kterých skupina AB zpracovává osobní údaje. V případě, že osobní údaje jsou
zpracovávány z důvodu plnění smluvní povinnosti, je nezbytné za účelem ochrany práv a
oprávněných zájmů skupiny AB zpracovávat osobní údaje po dobu 5 let ode dne skončení
smlouvy.

3.9. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v rozsahu s jednotlivými články GDPR zejména následující práva:

 1. právo na informace o správci osobních údajů a zpracovateli;
 2. právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;
 3. právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaj zpracovávány či nikoli;
 4. právo podat stížnost;
 5. právo na opravu osobních údajů;
 6. právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);
 7. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 8. právo na omezení zpracování;
 9. právo na přenositelnost osobních údajů;
 10. právo vznést námitky;
 11. veškerá další práva přiznaná platnými právními předpisy.

3.10. Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů je možno subjektem osobních údajů
uplatnit kontaktováním AB jako správce na poštovní adrese Resslovo nábřeží 2793/3, 746 01
Opava, emailem na adresu info@autobarta.cz, nebo telefonicky na tel.č. 608 777 557

Kontaktujte nás

Souhlasím, aby společnost AUTO BÁRTA s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů